• We zijn momenteel gesloten.
  • Showtuin
    24 uur per dag geopend
  • Openingstijden
    Momenteel gesloten!dinsdag: 08:00-17:00

Privacyverklaring - Ivaro Steenhandel

Als u gebruik maakt van de diensten die Steenhandel Ivaro aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door Steenhandel Ivaro.
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-05-2018.

Doeleinden van verwerking.

Het afhandelen van uw betaling.
U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Steenhandel Ivaro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u (of uw bedrijf):

Voor- en achternaam (klanten en medewerkers)
Geslacht (klanten en medewerkers)
Geboortedatum (medewerkers)
Adresgegevens (klanten en medewerkers)
Telefoonnummer (klanten en medewerkers)
E-mailadres (klanten en medewerkers)

Steenhandel Ivaro verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Steenhandel Ivaro.

Steenhandel Ivaro beroept zich op de onderstaande grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens:

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Wij bewaren persoonsgegevens in elk geval gedurende de looptijd van de samenwerking. Bij beëindiging van de samenwerking worden persoonsgegevens maximaal twee jaar bewaard.

Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Steenhandel Ivaro sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens.

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Behoudens gewichtige redenen zal Steenhandel Ivaro een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Klachtrecht.

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen. U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Doorgifte aan derde landen.

De in deze privacyverklaring genoemde gegevens kunnen door Dropbox wereldwijd worden verwerkt. Voor levering van de services kan Dropbox gegevens opslaan, verwerken en doorsturen in de Verenigde Staten en op andere locaties over de hele wereld. Deze gegevens worden echter niet gedeeld met een andere partij.

Beveiliging

Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:

De persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.
De apparatuur op ons kantoor is voorzien van de juiste beveiliging en voldoet aan de eisen van de nieuwe AVG wetgeving.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:

Steenhandel Ivaro

Heiberg 10, 6065NA, Montfort

Tel.: 0475-543911

E-mailadres: info@ivaro.nl www.ivaro.nl